Спортските терени изградени во минатото се гарант за исполнување на ветувањата во новата програма.

Комисијата за спорт на ВМРО-ДПМНЕ, го посети Крушево каде што ги посетија игралиштата во Крушево.

Се обврзаа во новата влада за изградба на повеќе нови игралишта за деца, повеќенаменски терени и други спортски активности.

https://www.facebook.com/KomisijaZaSportVMRODPMNE/posts/324417362271493